RODO

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem podanych danych osobowych jest Klub Sportowy WKS Gymsport Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-210 Wrocław, ul. Kwiska 6a/9, zarejestrowany pod numerem 110 w rejestrze klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia, NIP 8943054284, Regon 022336600.
W celu uzyskania informacji nt. zakresu i sposobu przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: wksgymsport@gmailcoml lub pisemnie na podany wyżej adres naszej siedziby.
 1. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla realizacji celów statutowych WKS Gymsport Wrocław, a zwłaszcza szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wypoczynku, w związku z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków prawnych np.:
 1. rezerwacji noclegów, wyżywienia,
 2. zgłoszenia do startu w zawodach i udziału w szkoleniach,
 3. zapisów na wyjazdy, w tym obozy i zgrupowania,
 4. wystawiania dokumentów biurowych i księgowych, w tym rachunków,
 5. ubezpieczenia uczestników zajęć,
 6. zapewnienia opieki medycznej i bezpieczeństwa uczestników zajęć.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
 1. a) przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia dokumentu księgowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO), podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”,
 2. b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna – obowiązek prawny).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.
 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy lub w celu wykonania ciążącego na WKS Gymsport Wrocław obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2.
 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?
Osoba, której dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia. W tym celu możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: wksgymsport@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby: WKS Gymsport , ul. Kwiska6a/9, 54-210 Wrocław.

Copyright © KLUB SPORTOWY WKS GYMSPORT | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com