REGULAMINREGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGACH WYJAZDOWYCH/ OBOZACH SPORTOWYCH I WEEKENDOWYCH WKSGYMSPORT
Niniejszy regulamin określa warunki organizacji oraz uczestnictwa w rajdach/marszach/ obozach, których Organizatorem jest Klub Sportowy WKSGYMSPORT (zwany dalej: Organizatorem), z siedzibą we Wrocławiu (54-210), przy ul. Kwiskiej 6a/9.
I. Postanowienia ogólne:
 1. Celem rajdu/marszu/obozu/ weekendu jest promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. 
 2. Rajd/marsz, o którym mowa w niniejszym regulaminie, ma charakter turystyczno- krajoznawczy lub kondycyjno- szkoleniowy. 
 3. W rajdzie/marszu biorą udział uczestnicy, którzy wyrażą wolę udział
 4. w takiej formie treningu. Rajdy/marsze/obozy/ weekendy sportowe odbywają się według określonego harmonogramu znajdującego się na stronie www.wksgymsport.pl który określa dokładne terminy i miejsca spotkań
 5. Organizator opracowuje program rajdu/marszu, tj. miejsce zbiórki, trasy przejść, miejsca ćwiczeń i odpoczynku, tematykę szkoleń i prelekcji. 
 6. Uczestnicy rajdu/marszu powinni zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r, poz. 128). Trasy rajdu/marszu przebiegać będą szlakami turystycznymi, drogami publicznymi (asfalt, drogi gruntowe), ścieżkami leśnymi i bezdrożami. O wyborze trasy decyduje Organizator. 
 7. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie odpowiedniego obuwia i ubioru technicznego dostosowanego do warunków terenowych i atmosferycznych, oświetlenia i elementów odblaskowych oraz naładowanego i włączonego telefonu komórkowego. 
 8. Przed każdym treningiem rajdem/marszem odbędzie się odprawa techniczna obejmująca weryfikację uczestników na podstawie listy zgłoszeń oraz sprawdzenie gotowości uczestników do rajdu/marszu. 
 1. Podczas rajdu/marszu uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek (w tym narkotyków i środków odurzających). 
 2. Ze względów bezpieczeństwa w czasie trwania rajdu/marszu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora lub osoby przez niego wskazanej. 
II. Zasady naboru i uczestnictwa
 1. Osoby biorące udział w rajdzie oświadczająże nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w treningu na własną odpowiedzialność
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy poinformować o tym bezpośrednio Organizatora lub osoby prowadzące rajd/marsz. 
 3. Wszyscy uczestnicy treningu wyjazdowego wyrażają zgodę na ich filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie ich wizerunku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j.: Dz.U. z 2016r, poz. 666 ) w celach promocyjnych Organizatora oraz przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – t.j.: Dz.U. z 2016r, poz. 922) wraz z publikacją na oficjalnej stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
III. Nabór uczestników odbywa się poprzez:
 1. telefoniczną lub osobistą deklarację udziału w treningu wyłącznie 
 2. u osoby prowadzącej zapisy na zlecenie Organizatora, 
 3. zapisy elektroniczne na www.elektronicznezapisy.pl 
 4. opłatę za uczestnictwo: 
  • Opłata za udział w rajdzie/marszu/ zawiera: opracowanie programu tj. miejsca zbiórki, trasy przejść, miejsca ćwiczeń i odpoczynku, tematyki ewentualnych szkoleń/prelekcji, gier i zabaw koszty dojazdu.

 • koordynację rajdu/marszu w trakcie jego trwania, udział w poszczególnych prelekcjach i szkoleniach, grach i zabawach.
 • Uczestnik każdorazowo sam pokrywa koszty atrakcji podczas poszczególnych rajdów/marszów (m.in. biletów wstępu, opłaty za wypożyczenie sprzętu). 
 • Opłaty za treningi wyjazdowe/marsze/ obozy są ustalane indywidualnie do wydarzenia i przypisane do danej imprezy


 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu rajdu/marszu z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. i/lub złych warunków pogodowych. W zaistniałej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej opłaty uiszczonej przez uczestnika za rajd/marsz. 
 • Zwrot opłaty za nieobecność na rajdzie/marszu w pełnej kwocie możliwa jest do tygodnia przed  datą rajdu/marszu.
 • Zwrot połowy opłaty możliwy jest w przypadku zgłoszenia nieobecności do 3 dni przed planowaną datą rajdu/marszu
 • Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia nieobecności na mniej niż 3 dni przed planowaną datą marszu/rajdu.
 
page4image50759296

Copyright © KLUB SPORTOWY WKS GYMSPORT | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com