poniedziałek, 30 września 2013

Ubezpieczenie dzieci trenujących piłkę nożną.

Informuję, że jest możliwość ubezpieczenia dzieci w czasie treningów i poza nimi. Ubezpieczenie działa 24 h/ przez cały rok od momentu podpisania.
Przedstawiam szczegóły:
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł - 60,00 zł od osoby
Suma ubezpieczenia: 20 000 zł - 120,00 zł od osoby.
Zakres ubezpieczenia: 24h/dobę.
Świadczenia:

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP;
4) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności,
5) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50 %, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu.   

Osoby chętne, proszę o kontakt telefoniczny do mnie 535850308 Marek Dębski
Jest to ubezpieczenie dla dzieci uprawiające sport.
Share:

Copyright © KLUB SPORTOWY WKS GYMSPORT | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com